Privacyverklaring

Dit is het privacystatement van Trend uitzendburo B.V., handelend onder de naam Trend People. 

Wij zijn er bij Trend People van overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van onze kandidaten, flexwerkers, opdrachtgevers, werknemers, alsook van onze andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.  

Gegevens die wij verwerken van websitebezoekers

U kunt onze website in het algemeen bezoeken zonder uw persoonsgegevens met ons te delen. Wel verzamelen we, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. U kunt hierbij denken aan het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Trend People maakt gebruik van cookies. Die cookies slaan geen persoonsgegevens op, maar zorgen ervoor dat de website goed werkt. Daarnaast gebruiken we de informatie van de cookies om de website te optimaliseren. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen we naar onze cookieverklaring.
Naast cookies maken we gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Op die manier kunnen we onze website blijven verbeteren.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens alleen wanneer u die zelf invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens gebruikt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in) 
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc. 
 4. en werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 8. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet.
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnnummer, geboortedatum, geslacht
 • curriculum vitae (CV); informatie over opleiding (diploma’s), stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Evt. BIG-registratienummer
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Trend People kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie van het originele ID-bewijs, werkvergunning, bankrekeningnummer, kopie van het originele rijbewijs
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Wanneer u een gebruikersnaam en wachtwoord van ons heeft ontvangen om toegang te krijgen tot onze besloten webomgeving (urenportaal), slaan wij de gebruikersnaam op. Het wachtwoord dient u zelf aan te passen. 

Trend People kan bijzondere persoonsgegevens uitsluitend vastleggen als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. 

De  bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers)?

Trend People kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, maar blijven altijd binnen de EU. Trend People heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 • Kandidaten (indien u (nog) niet voor Trend People heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Trend People heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven per mail. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Trend People. Uw persoonsgegevens zijn nog drie  kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Trend People onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

 • Indien u voor Trend People werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Trend People. Trend People houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven per mail. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Trend People. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Trend People onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

 • Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Het gaat hier om contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Trend People verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen 

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en 
 2. een zakelijke relatie te onderhouden en 
 3. een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Trend People kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Trend People hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Trend People heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Recht op inzage en wijzigen of verwijdering van uw gegevens (recht op vergetelheid)

 • voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Indien u uw eigen account (urenportaal/flexwrapp) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Wanneer u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u daartoe schriftelijke (bijvoorbeeld per mail) contact opnemen met uw contactpersoon bij Trend People. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren. Indien u een beroep doet op uw recht van vergetelheid, dan zullen wij daar – indien gerechtvaardigd en toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving - gehoor aan geven door al uw gegevens die bij ons zijn verwerkt te wissen.

Trend People kan hiervoor een (geringe) kostenvergoeding vragen.

 • voor overige relaties:

U hebt recht op inzage, wijziging en verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Trend People. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren. Indien u een beroep doet op uw recht van vergetelheid, dan zullen wij daar – indien gerechtvaardigd en toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving - gehoor aan geven door al uw gegevens die bij ons zijn verwerkt te wissen.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (recht van dataportabiliteit)

Indien u een rechtmatig beroep doet op uw recht van dataportabiliteit, zullen wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (te weten: in de vorm van één of meerdere CSV-bestanden) aan u ter beschikking stellen of - indien u dat verzoekt – overdragen aan een door u aan te wijzen derde. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren.

Beveiliging

Trend People doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Trend People met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Trend People, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@trend.nl of via uw contactpersoon bij Trend People.

Is er sprake van (een vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via privacy@trend.nl.

Wijzigingen

Trend People kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Trend People. 

Expliciete toestemming

Door akkoord te gaan met dit Privacystatement stemt u expliciet in met hetgeen is opgenomen in dit statement.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons Algemene Voorwaarden, Privacy policy en Cookie beleid